Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  


Demografia ako veda

Demografia (gr. demos - ľud, grafein - opisovať) je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom reprodukcie ľudských populácií

Objekt demografie: ľudské populácie
Populácia (lat. populus - ľud) je spoločenský útvar pozostávajúci z ľudských jedincov, ktorí majú individuálne znaky, zaujímajú určité miesto v priestore a dochádza medzi nimi k reprodukcii

Predmet demografie: demografické udalosti (javy) a procesy, ktoré súvisia s reprodukciou ľudských populácií
Demografická udalosť je životná udalosť bezprostredne súvisiaca s ľudskou reprodukciou;
ide o individuálnu udalosť v živote jedinca a znamená skutočný prechod z jedného stavu do druhého;
demografické udalosti sú: uzavretie manželstva, narodenie, potrat, úmrtie, rozvod, presťahovanie sa

Demografický proces znamená, že demografické udalosti sú evidované a sledované ako hromadné javy;
prejavom demografického procesu je demografická udalosť;
demografické procesy sú: sobášnosť, pôrodnosť, potratovosť, úmrtnosť, rozvodovosť, migrácia

Členenie demografie:
Demografická statika (stav, štruktúry obyvateľstva)
Demografická dynamika (sobášnosť, rozvodovosť, pôrodnosť, potratovosť, úmrtnosť, migrácia )
Demografická prognostika (projekcie, extrapolácie)

Metódy demografie: štatistika, výskum, analýza, prognózovanie, modelovanie,...

Odbory demografie: historická demografia, teoretická demografia, matematická demografia, geodemografia, regionálna demografia, ekonomická demografia, demografická metodológia,...

Základné zdroje demografických údajov: demografické výkazníctvo; sčítania obyvateľov; registre obyvateľov;...

Významné osobnosti svetovej demografie:
John GRAUNT (1620 -1674), ang. - zakladateľ demografie
Edmund HALLEY (1656 -1742), ang. - skonštruoval prvé úmrtnostné tabuľky
Thomas Robert MALTHUS (1766 -1834), ang. - formalizoval vzťah medzi rastom zdrojov potravín a rastom početnosti populácie
Adolphe Lambert QUÉTELET (1796 - 874), belg. - vypracoval zásady moderných sčítaní obyvateľstva, založil Medzinárodný štatistický ústav (1853)
Achille GUILLARD (1799 -1876), fr. - ako prvý použil pre vedu o obyvateľstve termín demografia v roku 1855 a definoval ju ako prírodnú a spoločenskú vedu o ľudskom rode
Wilhelm LEXIS (1837 -1914), ang. - koncepčne pripravil konštrukciu hrubej a čistej miery reprodukcie
Axel Gustav SUNDBARG (1857 -1917), švéd. - publikoval klasifikáciu vekových štruktúr populácií (1900)
Alfréd James LOTKA (1880 - 949), am. - skonštruoval modely stabilnej populácie (vo vzťahu k reprodukčným mieram)
Antonín BOHÁČ (1882 - 1950), čes. - zakladateľ demografie v Československu
Louis HENRY (1911-1991), fr. - publikoval učebnice demografickej analýzy, techniky populačných projekcií
Ronald PRESSAT (1923), fr. - zaoberal sa predovšetkým problematikou demografickej analýzy
Gary Stanley BECKER (1930), am. - použil matematicko-ekonomických modely v demografii
Dirk van de KAA (1933 ), hol.- vyhodnocuje aktuálne demografické zmeny v Európe

Významné osobnosti slovenskej demografie:
Matej BEL (1684 -1749) - polyhistor, opisoval slovenské stolice (Prešporskej, Turčianskej, Liptovskej, Novohradskej, Tekovskej, Nitrianskej), kde si všímal zvyky a životné spôsoby obyvateľstva
Samuel TIMON (1675 -1736) - polyhistor, zakladateľ kritickej historiografie
Ján ČAPLOVIČ (1780 -1847) - popisoval problematiku etník žijúcich na Slovensku
Emil STODOLA (1862 - 1945) - zaoberal sa národnostnou problematikou obcí
Štefan JANŠÁK (1886 - 1972) - študoval osídlenie Slovenska, použil dotazníkovú metódu
Alojz J.CHURA (1899 - 1979) - analyzoval demografickú regresiu
Ján SVETOŇ ( 1905-1966) - rekonštruoval demografické údaje Slovenska z 18.-19. storočia, analyzoval príčiny a rozsah slovenského vysťahovalectva